Péče o zeleň


Péče o životní prostředí, zeleň a krajinu

 

logo EFE

Obec Svojšín je vítězem Zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji, vítězem celostátní Zelené stuhy v této soutěži v roce 2005 a držitel bronzové medaile z evropské soutěže Entente Florale Europe 2006 (Kvetoucí sídla Evropy 2006).

 

Obec Svojšín se od roku 2002 začala intenzivně a systematicky věnovat péči o prostředí. Je důležité připomenout, že v minulosti nebyla této sféře věnována potřebná pozornost a nebylo moc dokumentů, na které by bylo možno navázat. Také původní vazby člověka ke krajině byly zpřetrhány mnoha traumatizujícími událostmi minulého století, ať už to bylo období dvou válek, nucený odchod původního obyvatelstva nebo následný zločinecký komunistický režim. Tento režim naprosto ignoroval rovnocennost vztahu člověka a přírody, neuznával a nectil tradice, neznal pojem pokora a úcta. Původní kořeny byly vyrvány a tvář krajiny byla nemilosrdně zjizvena. Naštěstí zde zůstalo mnoho stop po jedinečnosti zdejší krajiny, mnoho stop o vztahu obyvatel k půdě, kterou obdělávali a která jim přinášela živobytí. Venkovská krajina se pak paradoxně stala, přes všechny své rány, největší studnicí paměti a vzoru pro ty, kteří cítí spoluzodpovědnost za chod tohoto světa. Pro ty, kteří vědí, že budoucnost závisí na tom, jak se chováme dnes.

První kroky

V roce 2002 se poprvé za účasti veřejnosti začal tvořit dokument pod názvem Místní program obnovy vesnice na období 2003 - 2006. Tento program v sobě zahrnuje veškerou škálu potřeb občana v prostředí, ve kterém bydlí a žije. Největší pozornost je věnována především pojmu obsaženému již v samotném názvu programu, a to pojmu "obnova". V oblasti péče o životní prostředí je zde věnována značná pozornost úpravám a údržbě veřejných prostranství v intravilánu obce, ale stejnou měrou je pamatováno také na ochranu a obnovu kulturní krajiny mimo hranice zastavěného území. Tento dokument je otevřený a je možné jej postupně doplňovat, jak vyžadují současné potřeby.

Následné kroky

Pro další volební období zastupitelstva obce /2006-2010/ byl Místní program obnovy vesnice aktualizován. Provedení změn a doplnění bylo vždy projednáno s veřejností, ať už na veřejných zasedáních, nebo na jiných setkáních s občany k této tématice. Obec dále pokračovala v tvorbě jednotlivých projektů /např. výsadby liniových alejí, revitalizace vodních ploch, dokončení obnovy zámeckého parku a okolí/. V současné době byla zahájena příprava projektu komplexní revitalizace návsi.

Územně plánovací dokumentace

Obec měla z roku 1998 zpracovánu urbanistickou studii rozvoje a stabilizace svého území. Teprve roku 2004 byla tato studie povýšena na územní plán. V roce 2007 obec zadala zpracování potřebných změn územního plánu. Změny zahrnují také realizaci zeleně v okolí zámeckého parku a hospodářských budov. Především je však těmito úpravami řešen nedostatek parcel pro novou výstavbu bytových domů. Schvalovací proces změn č. 1 územního plánu bude dokončen nejpozději v jarních měsících roku 2010.

Jednoduché pozemkové úpravy

V péči o krajinu mimo zastavěná území obcí je obec nejdále ve svých místních částech Holyni, Nynkově a Řebří. Ve všech těchto územích byla provedena ve spolupráci obce a pozemkového úřadu jednoduchá pozemková úprava. Tyto úpravy řeší mj. ochranu krajiny, území biokoridorů, větrolamů, suchých poldrů a výstavbu polních cest, včetně doprovodných výsadeb, dále úpravu vodních ploch apod.. V této posledně jmenované osadě jsou také nejdále samotné realizace jednotlivých opatření. V minulosti byl již vybudován suchý poldr, zbudovány tři polní cesty a zrekonstruována vodní nádrž pod obcí.
Mezi Nynkovem a Řebřím byl dodatečně realizován projekt velkého biokoridoru. Na hranici těchto katastrů byl zbudován široký pruh zeleně s počítající přírodní sukcesí, vhodně doplněn výsadbou stromů a keřů. Obec počítá s následnou péčí o tyto plochy a zařízení.

Památné stromy

Obec má na svém území doposud vyhlášeno 8 památných stromů. Jedná se o dvě lípy na návsi u kašny, dále dvě lípy u bývalé kaple sv. Mikuláše při cestě k nádraží ČD a jednu lípu v zámeckém parku za kostelem. Dalším památným stromem je vzrostlý kaštan u místní školy, buk červený v zámecké zahradě a dub u tábora "RADAR".

Obnova zámeckých zahrad a parku

V obci se nachází barokní zámek z roku 1723. Obec zpracovala v roce 2004 koncepční dokument "Projekt záchrany architektonického dědictví", na nějž navázala dílčími projekty doplňující tento základní koncept. I v současné době se pracuje na přípravě dalších prováděcích dokumentů /např. dokončení parku za zámkem ve východní části - dříve užitková zámecká zahrada/. Jedním z těchto projektů je i Projekt obnovy zámeckých zahrad a parku, jenž byl ve formě studie zahájen již v roce 2003 a následně v pracovní verzi vystaven v zámeckých výstavních prostorách k nahlédnutí. Po konzultacích s veřejností a odborníkem ing. arch. Josefem Krausem došlo k dokončení a schválení tohoto projektu. V roce 2008 se podařilo získat potřebné prostředky na jeho realizaci z Programu rozvoje venkova České republiky. V současné době je první etapa úprav již realizována, tj. obnova obou jižních zámeckých teras a části parku za kostelem na severní straně. V roce 2009 zámek navštívil velký počet návštěvníků právě i díky rekonstruovaným zámeckým terasám.

Ovocný sad u bývalého kravína

V rámci péče o krajinu obec získala podporu z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, a to na provedení dalšího opatření - obnova mezí, tentokrát ve formě ovocného sadu. Opatření spočívá ve výsadbě 57 ks tradičních krajových odrůd ovocných stromů, které jsou lemovány na hranici pozemku keřovými porosty /střechy obecné, vrba jíva a svída krvavá/. Vzdálenosti mezi stromy jsou dostatečně velké, aby travní porost mohl být udržován zemědělskou technikou. V této souvislosti došlo k dohodě o spolupráci s místním zemědělským subjektem a potřebná plocha tudíž nemusela být vyjímána ze zemědělského půdního fondu. Založením ovocného sadu je zároveň vytvořen pás nárazníkové zeleně před zástavbou v obci a dojde také k částečné eliminaci stavby bývalého velkokapacitního kravína v zasazení do rázu krajiny. Tento projekt považujeme za velice přínosný a příkladný.

Revitalizace rybníků v Nynkově

V předešlých letech obec nechala zpracovat projekt revitalizace dvou rybníků v místní části Nynkov. Zde se totiž nacházely dva rybníky, které byly ve špatném stavu. Jeden rybník byl prakticky léta vypuštěn, neboť chyběla nepropustná hráz. Rybníky za léta zanesené bahnem a nečistotami prakticky již neplnily svoji funkci. V roce 2009 se obci podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci opatření Zlepšování stavu přírody a krajiny, podopatření Optimalizace vodního režimu krajiny. Na podzim roku 2009 je prováděna první etapa revitalizace. Projekt by měl pokračovat i v roce 2010.

2010

V současné době byl dokončen projekt obnovy dvou vodních nádrží bez stálého přítoku v obci Nynkov. V rámci realizace bylo provedeno odbahnění nádrží a provedena rekonstrukce bezpečnostních přelivů, požeráků, hrází, opevnění a odvodňovacího koryta. V okolí vodních nádrží byla vysazena zeleň.
Projekt, realizovaný v letech 2009 a 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

 

V roce 2010 Obec Svojšín realizuje další projekt – Výsadba zeleně nad zámeckým parkem k areálu bioplynové stanice (p.č. 642/1, 641/1, 75/1).
Při západní straně silnice k areálu budou vysazeny liniově ovocné stromy až k ústí areálu (jabloně a slívy). Na východní straně komunikace budou rovněž vysazeny liniově ovocné stromy. Plocha mezi komunikací a polem na východní straně bude vyplněna jeřabinami. Celkovým záměrem je dokončit liniové výsadby na všech vycházejících cestách mimo intravilán obce do volné přírody. Jeřabinový háj bude mezičlánkem zámeckého parku a liniovou výsadbou kolem cest. Současně bude plnit funkci větrolamu a dále významného estetického prvku v této lokalitě.

Budoucí projekty

Obec v současné době připravuje několik dalších projektů v oblasti péče o životní prostředí, péče o krajinu a zeleň. Jedním z těch nejbližších je projekt revitalizace bývalé ekologické zátěže, černé skládky v zámeckém parku. Následně po vytěžení materiálu bude v tomto místě realizován projekt obnovy rybníčku,resp. vodní plochy, která zde v minulosti bývala. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2010. Realizaci předpokládáme v roce 2011.

Památné stromy

V následujících letech obec plánuje ošetření tří památných stromů, kompletní prořez, vyvázání a ošetření. Jedná se o kaštan u školy, buk v zámecké zahradě a dub u tábora RADAR. (2011 – 2012)

Úpravy centrální části obce

Dalším projektem, který se v současné době připravuje , je komplexní úprava návesního prostoru, včetně řešení obecní zeleně. V současné době je zpracován urbanistický návrh, který bude předložen veřejnosti k posouzení a připomínkování. Následně bude zpracován projekt k územnímu a stavebnímu řízení. (2010 – 2013)

Dokončení zámeckého parku

V současné době se dokončuje projekt doposud nerealizované východní části zámeckého parku – tzv. užitkové zahrady. Tato část parku za zámkem ve Svojšíně nebyla až do nedávné doby v majetku obce a proto se k řešení přistupuje až následně po realizaci parku a zámeckých teras. V současné době jsou návrhy představeny veřejnosti v zámeckých prostorách na veřejnosti přístupné výstavě. Zároveň jsou tyto i veškeré další dokumenty k dispozici občanům a zájemcům na obecním úřadě kdykoliv v pracovní době úřadu.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

CzechPOINT

Czech POINT

Obecní úřad Svojšín je od 1.11.2009 kontaktním místem CzechPOINT

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Mobilní aplikace

V obraze

Vím, co se děje

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit z webu vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Kontakty

tel.: 374 693 112
email: obec@svojsin.cz

datová schránka: pudasuy

číslo účtu: 108381685/0300

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Středa:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00