Informace poskytnuté na žádost

Poskytnutí informace ohledně složení zastupitelstva obce - ze dne 7. 10. 2013, Zveřejněno dne 8. 10. 2013 - 9:30

Poskytnutí informace - vyčlenění ploch pro vylepení volebních plakátů - ze dne 11. 1 0.2013, Zveřejněno dne 14. 10. 2013 - 9:30

Poskytnutí informace- investiční záměry Obce Svojšín pro rok 2014, financovaných z rozpočtu obce, resp. z veřejných rozpočtů - ze dne 2. 1. 2014, Zveřejněno dne 6. 1. 2014 - 16:20

Poskytnutí informace- investiční záměry Obce Svojšín pro rok 2015, financovaných z rozpočtu obce, resp. z veřejných rozpočtů  - ze dne 9. 1. 2015, Zveřejněno dne 15. 1. 2015 - 12:50

Poskytnutí informace - uplatňování práva na informace zakotveného v ustanovení § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. uplatňování práva na informace jednotlivými členy zastupitelstva obce u povinného subjektu Obce Svojšín v aktuálním volebním období 2014 – 2018 (za období od 11. 10. 2014 do dne podání žádosti)  - ze dne 16. 3. 2015, Zveřejněno dne 22. 1. 2016 - 13:41

Poskytnutí informace - kopie nabídek uchazečů – zakázka „Nákup techniky pro snížení prašnosti na území obce Svojšín“ - ze dne 9. 6. 2015, Zveřejněno dne 8. 7. 2015 - 7:55

Poskytnutí informace - opravy a stavební úpravy domu čp. 21 v obci a katastrálním území Svojšín - ze dne 18. 6. 2015, Zveřejněno dne 8. 7. 2015 -  8:05

Poskytnutí informace - kopie kupní smlouvy na pozemek p.č. 640/23 v obci Svojšín, katastrální území Svojšín  - ze dne 2. 7. 2015, Zveřejněno dne 20. 7. 2015 - 11:30

Poskytnutí informace - na základě rozhodnutí kterých kompetentních orgánů obce a kdy byla zahájena projektová příprava domu čp. 21 v obci Svojšín, katastrálním území Svojšín - ze dne 2. 7. 2015, Zveřejněno dne 20. 7. 2015 - 11:40

Poskytnutí informace - 1) Jaké práce byly provedeny obcí na budově č.p. 21 v k.ú. Svojšín, v jakém rozsahu a za jaké náklady. 2) Jakým způsobem obec využívá nemovitosti na parcele č. 43 v k.ú. Svojšín - ze dne 22. 7. 2015, Zveřejněno dne 20. 8. 2015 - 10:10

Poskytnutí informace - Kdo je provozovatelem kavárny na zámku v obci Svojšín - ze dne 29. 7. 2015, Zveřejněno dne 20. 8. 2015 - 10:23

Poskytnutí informace - 1) Kdo rozhodl o tom, že do dnešního dne nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva na pozemek v k.ú. Svojšín st.p.č. 43, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2085 m2, jehož součástí je dům čp. 21 a vedlejší stavby?, 2) Kdo je zodpovědný za stav, kdy Obec Svojšín zaplatila za st.p.č. 43 v k.ú. Svojšín, jejíž součástí je dům č.p. 21 a vedlejší stavby částku 575 000,- Kč jak je uvedeno v kupní smlouvě ze dne 30.4.2014 a tím, že nebyl proveden vklad, Obec Svojšín není vlastníkem st.p.č. 43? 3) Kde je garážován a uskladněn traktor, vlek, sekačka a další zařízení v majetku obce na údržbu ploch a cest?4) Obec Svojšín v roce 2010, podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M, sestaveného k 31.12.2010 čerpala z rozpočtu obce v paragrafu 6171 činnost místní správy, v položce 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům částku 100 160,- Kč. Žádám o sdělení komu a za co je tato částka hrazena. - ze dne 17. 8. 2015, Zveřejněno dne 7. 9.  2015 - 8:15

Poskytnutí informace - Z jakého důvodu není v usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Svojšín konaného 10. 09. 2015 uvedeno stanovisko zastupitelstva obce k návrhu Směrnice pro organizaci provozu motorových vozidel podaném zastupiteli obce? - ze dne 12. 10. 2015, Zveřejněno dne 2. 11. 2015 - 9:30

Poskytnutí informace - V roce 2010 uhradila Obec Svojšín částku 5 000 ,- Kč Městu Stříbro jako pokutu uloženou za správní delikt. 1) Za jaký správní delikt byla pokuta uložena? 2) Kdo je odpovědný za spáchaný správní delikt tedy za škodu způsobenou Obci Svojšín? - ze dne 12. 10. 2015, Zveřejněno dne 2. 11. 2015 - 9:37

Poskytnutí informace - 1) Kopií dokladů o vyplacených částkách jednotlivým členům zastupitelstva obce za práce prováděné v letech 2014 a 2015 na základě dohod o provedení práce. 2) Sdělení výše měsíční odměny starosty obce a od 11.9.2015 nově uvolněného místostarosty Tomáše Petráně. - ze dne 23. 9. 2015, Zveřejněno dne 25. 11. 2015 - 9:00

Poskytnutí informace -  investiční plány Obce Svojšín pro rok 2016, financovaných z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů -  ze dne 15. 2. 2016, Zveřejněno dne 24. 2. 2016 - 8:40

Poskytnutí informace - investiční plány Obce Svojšín pro rok 2017, financovaných z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů - ze dne 17. 2. 2017, Zveřejněno dne 8. 3. 2017 - 11:30

Poskytnutí informace - o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci - ze dne 27. 3 2017, Zveřejněno dne 4. 4. 2017 - 10:19

Poskytnutí informace týkající se sociálního bydlení - ze dne 5. 7. 2017, Zveřejněno dne 17. 7. 2017 - 19:42

Poskytnutí informace - o existenci smluvních závazků v oblasti sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů - ze dne 5. 7. 2017, Zveřejněno dne 17. 7. 2017 - 19:46

Poskytnutí informace - o výskytu škodlivých ptáků v obci a obrany proti nim - ze dne 16. 8. 2017, Zveřejněno dne 18. 8. 2017 - 10:53

Poskytnutí informace - týkající se veřejného osvětlení v obci - ze dne 19. 6. 2017, Zveřejněno dne 18. 8. 2017 - 11:07

Poskytnutí informace - týkající se pohledávek vůči obci a darovacích smluv - ze dne 20. 10. 2017, Zveřejněno dne 24. 10. 2017 - 14:02

Poskytnutí informací týkajících se vynaložených nákladů a dalších informací souvisejících s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 22. 5. 2018, Zveřejněno dne 25. 5. 2018 - 9:35

Poskytnutí informací týkajících se informací o zadávání veřejných zakázek - ze dne 17. 8. 2019, Zveřejněno dne 20. 8. 2019 - 8:47

Poskytnutí informací týkajících se udělení souhlasu obecního úřadu (obce) s instalací záznamových zařízení (fotopastí) u rekreačního objektu v obci - ze dne 4. 11. 2020, Zveřejněno dne 20. 11. 2020 - 11:55

Poskytnutí informací týkajících se počtu vedených exekucí - ze dne 23. 2. 2021, Zveřejněno dne 3. 3. 2021 - 11:45

 

 

CzechPOINT

Czech POINT

Obecní úřad Svojšín je od 1.11.2009 kontaktním místem CzechPOINT

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Mobilní aplikace

V obraze

Vím, co se děje

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit z webu vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Kontakty

tel.: 374 693 112
email: obec@svojsin.cz

datová schránka: pudasuy

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Středa:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00